Všeobecné obchodné podmienky

 Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu a prevádzkovateľa internetového obchodu Daniela Vicenová – DANIELA NAIL DESIGN, Poriadie 199, 906 22 Poriadie, Slovenská republika, IČO: 47513748, zapísaného v živnostenskom registri pod číslom: 320-16175 Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, so sídlom prevádzky Nám. M. R. Štefánika 29A, 907 01 Myjava (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej adrese Predávajúceho www.drawberry.eu (ďalej len „drawberry.eu”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany”).

Kontaktné údaje predávajúceho: 
email: info@drawberry.eu
telefón: +421 907 625 508

2. Tieto VOP platia pre kúpu tovaru objednávaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-shop”) na stránke drawberry.eu. 

3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke drawberry.eu.

4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

5. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

6. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-shopu na stránke drawberry.eu.

7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu na stránke drawberry.eu a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-shopu.

8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke drawberry.eu.

9. Celý obsah Stránky je chránený autorským právom. Užívatelia nesmú meniť, prenášať, zobrazovať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať, kopírovať, distribuovať, odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah stránky na komerčné alebo verejné účely.

10. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

Firma: Daniela Vicenová – DANIELA NAIL DESIGN
Adresa: Nám. M. R. Štefánika 29/A
Tel. č. : +421 907 625 508
E-mail: info@drawberry.eu

Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.

2. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:
• identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo), v prípade podnikateľského subjektu aj firemné iniciály (názov firmy, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, email)
• špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),
• cena a spôsob platby za tovar,
• miesto a spôsob dodania tovaru.
Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov v elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu obratom potvrdené predávajúcim zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@drawberry.eu alebo telefonicky na +421 907 625 508.

3. Odoslaním objednávky kupujúci uzaviera kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.

4. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

Zrušenie objednávky

1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu do doby vyskladnenia, osobitej prípravy, či výroby tovaru a to e-mailom na adresu info@drawberry.eu alebo telefonicky na číslo +421 907 625 508. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo vysokej technickej náročnosti čím nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej VOP, alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnej objednávke. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailovou správou.

3. V prípade, ak Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, tovar nebol vyskladnený, osobitne pripravovaný, alebo vyrábaný, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v priebehu 15-tich kalendárnych dní od stornovania objednávky.

Odstúpenie kupujúceho od zmluvy, potvrdenia a povinné podmienky

1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní, ak sa nejedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a/alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napríklad ak ide o tričko bez potlačeného motívu). Štrnásťdňová lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačne informovať, a to e-mailom (e-mailová adresa: info@drawberry.eu). Na tento účel môže kupujúci použit priložené tlačivo – Storno formulár, nie je to však podmienkou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

Ak si želáte odstúpiť od zmluvy, prosím vyplňte tento formulár, a pošlite ho na nižšie uvedenú adresu:
•    e-mailom: info@drawberry.eu

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: __________________________________________

Objednané dňa / Doručené dňa: _ _  . _ _  . _ _ _ _  /  _ _ . _ _ . _ _ _ _

Meno zákazníka: __________________________________________

Číslo objednávky / Číslo faktúry: __________________________________________

Adresa zákazníka: ______________________________________________ 

IBAN (pre vrátenie kúpnej ceny): __________________________________________

Dátum: _ _  . _ _  . _ _ _ _ 

Podpis zákazníka (iba v prípade papierovej formy): __________________________________________ 

2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať späť, alebo priniesť osobne na adresu: Daniela Vicenová – DANIELA NAIL DESIGN, Nám. M. R. Štefánika 29/A 907 01 Myjava, Slovenská republika v priebehu 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že kupujúci tovar odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prevzatý a vráti sa späť kupujúcemu.

V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížit vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Na vrátenie platby použijeme bankový prevod, prosíme v kontaktnom e-maile nám uveďte číslo vášho bankového účtu, aby sme vám platbu mohli bez problémov vrátiť.

4. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy:
• ak tovar, ktorý si objednal (napr. tričká) nebol vyhotovený vopred, ale pre jeho výrobu bola smerodajná individuálna voľba alebo osobitná požiadavka zákazníka teda kupujúceho, alebo
• ak tovar, ktorý si objednal napríklad tričká s osobnými textami alebo motívmi bol určený osobitne pre jedného zákazníka teda kupujúceho.

Cenové podmienky

1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom stránky drawberry.eu je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode drawberry.eu sú konečné. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na stránke drawberry.eu s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné momentom ich uverejnenia na stránke drawberry.eu. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na drawberry.eu objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

3. V prípade väčších objednávok je možné si dohodnúť individuálnu zľavu, v závislosti od objemu a charakteru objednaného tovaru.

Platobné podmienky

1. Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné. Predložením poukážky na zľavu môže kupujúci u predávajúceho uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny vo výške uvedenej na poukážke.

2. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za objednaný tovar jedným z nasledovných spôsobov:

• Cez platobnú bránu Global Payments (GP WebPay) prostredníctvom platobnej karty, alebo prevodom na účet zo svojej banky. Platbu vykoná zákazník priamo v procese objednávky a to tak, že plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke uhradí Kupujúci vopred kreditnou kartou online.

Bankovým prevodom alebo vkladom na účet uvedený v elektronickom formulári spolu s náležitým variabilným symbolom zobrazeným v objednávkovom formulári. Po pripísaní sumy na účet, Predávajúci začne pripravovať objednávku Kupujúceho a po jej vyhotovení ju odošle na zvolenú adresu adresu, alebo adresu odberného miesta, ktoré si Kupujúci zvolil. 

Ďalšie podmienky

1. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a bez zbytočného odkladu mu vrátiť cenu zaplatenú za nedodaný tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

2. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.

3. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

1. Spôsob dodania tovaru je
•    Kuriérom – doručenie na adresu (dodanie 2-3 dni od odoslania) – dodanie na zvolenú adresu kuriérom: 4,50€
•    Výdajné miesto – Zásielkovňa (dodanie 1-2 dni od odoslania) – ZDARMA pri objednávke nad 60€. Pri objednávke do 60€ (t.j. 59,99€) je poštovné 2,40€. 
•    Slovenská pošta 1. trieda doporučená balíková zásielka (1-2 dní od odoslania) – 4,60€

2. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

3. Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci.

4. Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy.

5. Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do piatich (5) pracovných dní od pripísania sumy na účet predávajúceho (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny).

6. Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.
 
7. Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

8. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s kuriérskou službou, Slovenská pošta alebo Zásielkovňa protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

9. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví tieto znaky. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu a na mieste spísať zápisnicu o skontrolovanom tovare. Za vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

10. V prípade, že si Kupujúci objedná tovar z internetového obchodu drawberry.eu a neprevezme si zásielku, resp. zásielka sa vráti Predávajúcemu z dôvodu, že Kupujúci odmietne prevziať tovar, alebo zásielka nebude doručená z dôvodu uvedenia nesprávnych identifikačných údajov (adresa, meno, telefónne číslo) – Kupujúcemu vzniká povinnosť uhradiť expedičné náklady vo výške 10 EUR, t.j. poštovné a balné náklady a taktiež poštovné náklady, ktoré vznikajú pri vrátení zásielky na adresu Predávajúceho, ktoré je Predávajúci povinný uhradiť pri vrátení neprevzatej dobierky kuriérskej službe. Predávajúci v takomto prípade osloví Kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

Reklamačné konanie a zodpovednosti za škodu

1. Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, kedže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

2. Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním, alebo nesprávnou starostlivosťou.

3. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE: 

1.    Čo najskôr informovať predávajúceho e-mailom, e-mailová adresa: info@drawberry.eu
2.    Poslať reklamovaný tovar na adresu, po dohode s predávajúcim: Daniela Vicenová – DANIELA NAIL DESIGN, Nám. M. R. Štefánika 29/A, 907 01 Myjava

Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

4. Odstrániteľné poškodenie:

a) Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.

b) Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia.

c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymenit chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

d) Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).

5. Neodstrániteľné poškodenie:

a) Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).

b) Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. Po uplatnení reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný urciť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie a to ihneď, resp. bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

9. Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za poškodenie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom spracúvajúcim vaše osobné údaje je Daniela Vicenová – DANIELA NAIL DESIGN, Poriadie 199, Poriadie 906 01, IČO: 47513748, kontakt: info@drawberry.eu ; +421 907 625 508

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v sekcii ochrana osobných údajov.

1. Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje predávajúci nezverejnuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje kupujúceho, ktoré sú uvedené v objednávke za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy, t.j. za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich aj prostredníctvom tretej osoby – doručovateľskej spoločnosti, ktorá zabezpečuje dodanie tovaru. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúcich žiadnej tretej osobe, ani osobné údaje kupujúcich nesprístupňuje ani nikde nezverejňuje. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné; pokiaľ však kupujúci neposkytne predávajúcemu potrebné osobné údaje, kúpna zmluva sa nepovažuje za uzavretú a na objednávku kupujúceho sa neprihliada.

3. V prípade prihlásenia kupujúceho k odberu noviniek (newsletter), kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, t. j. najmä na ponúkanie výrobkov a služieb a zasielanie informácií o usporadúvaných akciách, výrobkoch a o iných aktivitách, a to aj prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle ust. § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Tento súhlas udeľuje kupujúci na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať.

4. Kupujúci má práva dotknutej osoby podľa § 28-30 zákona č. 122/2013 Z.z., najmä právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní jeho osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z.z.; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z.z. je oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, a
h) blokovanie jeho osobných údajov.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

Záverečné ustanovenia 

1. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.

2. Predávajúci nezodpovedá za výber motívu na tovare kupujúcim. Ak si kupujúci vyberie potlač tovaru vulgárnym, neprípustným príp. zakázaným motívom, predávajúci nie je povinný tovar vyhotoviť a dodať kupujúcemu. V takom prípade predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje a vráti mu cenu za tovar, ak už bola predávajúcemu zaplatená.

3. Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia v e-shope drawberry.eu. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

(6) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4. 2021.

Aktualizované: 1.4. 2021