Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si dôveru a vaše súkromie. 

Preto je pre nás ochrana Vašich údajov, Vašich osobnostných práv, ako aj dodržiavanie Vášho práva na informačné sebaurčenie pri získavaní, spracúvaní a využívaní Vašich osobných údajov dôležitou záležitosťou. Naša prax a naše postupy v oblasti ochrany údajov sú v súlade s európskym Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) platným od 25. mája 2018. Zamestnanci, sú písomne povinní ​​dodržiavať príslušné nariadenia a smernice o ochrane a bezpečnosti údajov, ako aj chrániť dátové tajomstvo. 

Ako návštevník našej webstránky očakávate vysokú mieru kvality nielen od našich výrobkov, ale aj od spracúvania Vašich osobných údajov. Sme zodpovední za zaobchádzanie s Vašimi údajmi, ktoré spracúvame podľa Vášho želania a podľa pokynov európskych zákonov na ochranu osobných údajov. Osobné údaje sú údaje, prostredníctvom ktorých ste identifikovaný alebo identifikovateľný. Osobné údaje spracúvame iba, ak to právny predpis umožňuje alebo ak ste na to vopred dali súhlas.

Prevádzkovateľom spracúvajúcim vaše osobné údaje je Daniela Vicenová – DANIELA NAIL DESIGN, so sídlom prevádzky Nám. M. R. Štefánika 29/A (2. poschodie), IČO: 475 137 48, sídlo firmy: Poriadie 199, Poriadie 906 22.
Adresa našej webovej stránky je: https://www.drawberry.eu.

Kontakt pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: danielavicenova3@gmail.com

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách v nasledujúcich informačných systémoch: 

IS Správa registratúry
IS Marketing – súhlas
IS Marketing – oprávnený záujem
IS Kontaktný formulár
IS Evidencia obchodných partnerov
IS Cookies
IS Eshop 
IS Komentáre a recenzie